Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs is het belangrijk dat iedere school het onderwijs op zo’n manier vormgeeft, dat alle kinderen zich optimaal en op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.

Zorg en ondersteuning
Hierbij richten we ons op kinderen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, omdat de reguliere lesstof te moeilijk is. Wanneer leerkracht of ouder signaleert dat hiervan sprake is, zal overleg plaats vinden. Wanneer nodig zal onze intern begeleider daarbij aansluiten. We bespreken dan welke stappen er genomen moeten worden.

Meer- en hoogbegaafden
Hierbij richten we ons op kinderen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, omdat de reguliere lesstof hen te weinig uitdaging biedt. Het gaat hierbij om zowel meer- als hoogbegaafde kinderen. Wanneer de leerkracht signaleert dat hiervan sprake is, zal overleg plaatsvinden. Wanneer nodig zal onze intern begeleider daarbij aansluiten. Het is mogelijk dat een kind dan in aanmerking komt om deel te nemen aan de plusklas. 1 keer in de week krijgt dit kind in een klein groepje, buiten de klas, extra aanbod van onze plusleerkracht. De verwerking daarvan kan in de eigen klas plaatsvinden.

Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP) onder het kopje documenten.