Groep 4-8

Vanaf groep 4 gaan onze leerlingen bij taal en rekenen met andere methodes werken. De aandacht voor begrijpend lezen wordt steeds belangrijker en vakgebieden binnen OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en verkeer) gaan een grotere plaats binnen het rooster innemen.

Hoewel we nog volop werken met leerboeken, werken onze leerlingen ook bijna dagelijks met chromebooks. Deze chromebooks worden onder andere ingezet voor verwerking van de stof, het opzoeken van informatie en het maken van toetsen.

Buiten de kernvakken en OJW om is er ook aandacht voor bewegingsonderwijs en kunstzinnige oriëntatie. Al onze leerlingen krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht gymnastiek en om de week wordt de muziekles verzorgd door een vakleerkracht muziek. De groepsleerkrachten verzorgen zelf de lessen tekenen en handvaardigheid. Buiten de reguliere lessen om vinden er soms ook workshops plaats rondom een bepaald thema.

Alle groepen hebben meerdere keren per jaar buitenschoolse activiteiten. Natuurlijk gaan we op schoolreisje, maar er vinden ook verschillende excursies plaats. Zo wordt bijvoorbeeld de zuivelboerderij bezocht, maken de leerlingen kennis met de botanische tuin of worden vogels geïnventariseerd in het park in Brakkenstein. De excursies kunnen per jaar verschillen en sluiten aan bij de thema’s die in de groep worden behandeld.

In groep 8 wordt met de leerlingen en hun ouders gekeken naar een goede vorm van vervolgonderwijs. We besteden aandacht aan de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in het VO en we proberen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Aan het eind van het schooljaar gaan we op kamp en spelen alle leerlingen samen in een musical. Deze musical vormt het slot van de basisschoolperiode op basisschool Brakkenstein.