Medezeggenschapsraad

Onze school heeft, zoals de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) verplicht, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat op onze school uit zes personen: drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vanuit het team. Als adviseur (zonder stemrecht) is de directeur van de school toegevoegd.

MR-leden 2023-2024

Oudergeleding: Ingrid Desar (voorzitter) , Lis Peters en Nanco Oudejans

Personeelsgeleding: Daniëlle van Schaijk, André Ewalts en Hans Peperkamp

Taken en bevoegdheden

De MR heeft in het algemeen de volgende taken en bevoegdheden:

 • Het bewaken van de juiste gang van zaken rondom procedures
 • De algemene gang van zaken in de school periodiek bespreken met het schoolbestuur
 • In eigen kring alle schoolaangelegenheden bespreken en daarvoor voorstellen doen aan het bestuur
 • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in school
 • Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook
 • Het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone medewerkers in de school
 • De raad heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is
 • Over verschillende onderwerpen heeft de MR instemmings- of adviesrecht
 • De taken en bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het reglement
 • De MR vergadert gemiddeld één keer per zes weken
 • Voor een goed functioneren is de MR sterk afhankelijk van de informatie van het bestuur, de leerkrachten en de ouderraad (en dus van u)
 • De laatstgenoemde geledingen kunnen altijd gevraagd en ongevraagd advies geven aan de MR

Contact

Contact met de Medezeggenschapsraad kan via mr.brakkenstein@josephscholen.nl 

U kunt uiteraard ook altijd contact zoeken met een ouder via Social Schools.