Medezeggenschapsraad

Onze school heeft, zoals de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) verplicht, een medezeggenschapsraad. Deze bestaat op onze school uit zes personen: drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en drie vanuit het team. Als adviseur (zonder stemrecht) is de directeur van de school toegevoegd.

Taken en bevoegdheden

De MR heeft in het algemeen de volgende taken en bevoegdheden:

 • Het bewaken van de juiste gang van zaken rondom procedures
 • De algemene gang van zaken in de school periodiek bespreken met het schoolbestuur
 • In eigen kring alle schoolaangelegenheden bespreken en daarvoor voorstellen doen aan het bestuur
 • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in school
 • Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook
 • Het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone medewerkers in de school
 • De raad heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is
 • Over verschillende onderwerpen heeft de MR instemmings- of adviesrecht
 • De taken en bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het reglement
 • De MR vergadert gemiddeld één keer per zes weken
 • Voor een goed functioneren is de MR sterk afhankelijk van de informatie van het bestuur, de leerkrachten en de ouderraad (en dus van u)
 • De laatstgenoemde geledingen kunnen altijd gevraagd en ongevraagd advies geven aan de MR