Verlof en verzuim

De Leerplichtwet

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de Leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Verzuimprotocol

Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het primair onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.

Verzuimregistratie

De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, onderzoekt hij waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.

Vrijstelling van schoolbezoek

Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet op school hoeft te zijn:

  • een officiële religieuze feestdag;
  • een huwelijk in eerste of tweede lijn;
  • een begrafenis in eerste of tweede lijn.

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur Mandy Gerardu: mandy.gerardu@bsbrakkenstein.nl. Deze beoordeelt tot maximaal tien schooldagen verzuim, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar of er een gewichtige reden is voor dit verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar. Vrijstellingsaanvragen voor meer dan tien dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend. Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur van de school. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.

School meldt ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht, een gewichtige omstandigheid of ziekte. School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 uur lesuren binnen vier aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeen komt met vijf dagdelen.Luxe verzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat.

Verzuimoverzicht

Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt.

Vakantieverlof

In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk twee weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische sector.

Bereikbaarheid leerplichtambtenaar

Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl.