Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een overlegorgaan van ouders van de school en behartigt de belangen van de kinderen, zoals die door de ouders worden verwoord. De OR wil een aanspreekpunt zijn voor zowel ouders, het team en de medezeggenschapsraad. De OR ondersteunt, met hulp van ouders, de teamleden om de leerlingen een leerzame en prettige schooltijd te bezorgen. De ouderraad beheert de ouderbijdrage, hieruit worden de activiteiten voor de kinderen bekostigd.
De OR bestaat uit ouders van kinderen van basisschool Brakkenstein. De OR vergadert ongeveer één keer per zes weken, waarbij ook de directeur en een teamlid aanwezig zijn.
Meer informatie over de OR (o.a. contactgegevens, notulen, begroting) is te vinden op de eigen website van de OR.

http://www.orbsbrakkenstein.nl/wordpress;