Stel cookie voorkeur in

Uitgangspunten

Basisschool Brakkenstein: samen leren, samen zijn!

Kinderen beschikken over veel kwaliteiten: creatieve, cognitieve, sociale en morele kwaliteiten. Daarin verschillen ze allemaal van elkaar in aanleg en vermogen. Basisschool Brakkenstein wil bijdragen aan de totale ontwikkeling van het kind. Daarom verdienen alle individuele kwaliteiten van het kind het om optimaal aan bod te komen. We willen de persoonlijke ontwikkeling van kinderen stimuleren op een manier die recht doet aan ieder kind. Ook willen we hen meegeven dat een samenleving waarin mensen van elkaar verschillen in aanleg en vermogen, waardevol is.

De pedagogische identiteit

Om kinderen de gelegenheid te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen zorgen wij ervoor dat ieder kind zich veilig, vertrouwd en betrokken kan voelen op onze school. We helpen de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen door ze te benaderen vanuit een positieve grondhouding, gericht op succeservaringen.

Wij stemmen ons onderwijs zo goed mogelijk af op de behoeften van de kinderen. We zorgen voor een doorgaande lijn in de aanpak. Een sfeer van rust, veiligheid en geborgenheid is daarbij een voorwaarde. We sturen en begeleiden de kinderen waar het nodig is, en we geven ze de ruimte voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid waar het kan. We zoeken hierbij naar een verantwoord evenwicht tussen structuur, sturing en eigen initiatief.

We leren de kinderen om samen te werken en om zelfstandig te werken. We leren hen om te reflecteren op hun functioneren.

De school hanteert een gedragsprotocol . Daarnaast maakt elke klas aan het begin van het jaar eigen klassenregels en huishoudelijke afspraken. Als school hanteren wij de volgende regels:

  • We zorgen voor elkaar.
  • We luisteren naar elkaar.
  • We lossen problemen samen op.
  • We doen wat we hebben afgesproken.
  • We letten op onze woorden.
  • We houden onze school opgeruimd en netjes.

 

De onderwijskundige identiteit

Op basisschool Brakkenstein hanteren wij het ‘Startdenken’ als principieel uitgangspunt. Dit betekent dat de actuele ontwikkeling van een kind uitgangspunt is bij het onderwijsaanbod en andere vormen van ondersteuning. Op die manier  wordt elk kind voldoende op zijn of haar niveau uitgedaagd. Het onderwijs en de maatschappij stellen immers steeds hogere eisen aan kinderen. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en we willen graag dat ze binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk presteren.

Om aan de bestaande verschillen in onderwijsbehoeften tegemoet te komen, passen we de instructie en de leerstof aan. Uitgaand van een groepsplan maken de leerkrachten groepshandelingsplannen voor de verschillende vakken. Sommige kinderen hebben voldoende aan de basisstof. Andere kinderen hebben extra uitleg nodig, en weer anderen kunnen meer uitdaging aan door middel van verbreding of verdieping van de leerstof.

Terwijl de grote groep kinderen zelfstandig de stof verwerkt, geeft de leerkracht extra instructie aan een klein groepje of aan individuele kinderen. Tijdens deze vorm van zelfstandig (ver)werken van de stof wordt van kinderen gevraagd zich een zelfstandige werkhouding eigen te maken. Tijdens de verschillende vormen van zelfstandig werken laat de leerkracht aan de kinderen weten of ze mogen overleggen of vragen mogen stellen of niet.